skip to Main Content
+34 972 260 840 comercial@domoli.com
Política de privadesa

Benvingut/da.

DOMOLI està compromès amb la protecció i respecte per la seva privadesa. La present declaració de privadesa descriu els drets que, en aquesta matèria, ostenta en relació amb la informació sobre vostè.
Som conscients que pot ser avorrit, però si us plau, llegiu-la de forma detinguda.

Índex

 1. Què són dades personals.
 2. Qui és el responsable del tractament de les dades personals.
 3. Quines dades personals recollim i utilitzem.
 4. Per què fem servir informació personal sobre vostè.
 5. Què en diu la Llei.
 6. Ha de facilitar-nos la informació personal que hem sol·licitat.
 7. Processem informació sobre vostè?
 8. Durant quant de temps mantenim la seva informació personal.
 9. Comuniquem la informació a terceres parts.
 10. Comuniquem dades personals fora de la Unió Europea.
 11. Quins són els seus drets.
 12. Direcció IP i galetes.
 13. Màrqueting.
 14. Cóm pot contactar amb DOMOLI.
 15. Cóm gestionem els canvis en aquesta declaració.


1. Què són Dades Personals?
El nou Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) estableix una definició més àmplia del concepte de dada personal. Una dada personal és qualsevol informació, independentment de la seva naturalesa i del suport en què es presenti, capaç d’identificar una persona.

Alguns exemples de categories de dades personals recopilades per DOMOLI són les següents:

Dades d’identificació i contacte: nom, número d’identificació fiscal (NIF), telèfon, e-mail, adreça, dades de localització, identificadors electrònics (credencials d’inici de sessió digital), etcètera.
Relació amb DOMOLI: històric de serveis buscats.
Interessos i preferències relacionats amb les dues categories anteriors.

2. Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

DOMOLI, S.L. (B17095530)
C/del Vallespir, 7, 17800 Olot – Girona
+34 972 260 840
comercial@domoli.com

3. Quines dades personals recollim i utilitzem?

La informació personal que Domoli recull inclou, entre altres, les següents dades:

 • El seu nom, dades de contacte.
 • Si es dóna d’alta a les nostres xarxes socials; les dades del seu perfil.
 • Si contacta amb Domoli, podrem mantenir evidències d’aquesta comunicació.
 • Qualsevol informació que vostè ens proporcioni quan utilitzi els nostres formularis de contacte. En concret, nom, cognoms i correu electrònic. La provisió de la seva informació personal per mitjà dels formularis de contacte no és una exigència obligatòria o contractual. No obstant això, els camps marcats amb un asterisc són obligatoris perquè necessitem aquesta informació per complir o respondre la seva sol·licitud. Una altra informació que vostè comparteixi amb nosaltres completant els formularis de contacte queda a la seva total discreció.
 • També recollim informació sobre les visites a la pàgina web, però limitat a l’adreça IP, navegador emprat, localització, país, entrades a la pàgina i altres comunicacions de dades i fonts a les que s’accedeix. Aquesta informació farà més fàcil la seva visita a la nostra pàgina web en el futur.
 • Potser també recollim informació amb finalitats de màrqueting i anàlisi, incloent informació sobre la seva resposta a correus, missatges, trucades i altres campanyes de màrqueting. Li enviarem comunicacions de màrqueting quan vostè ens autoritzi de forma expressa. Podrà cancel·lar aquestes comunicacions en qualsevol momento.


4. Per què fem servir informació personal sobre vostè?

Domoli recull i processa la informació personal per:

 1. Facilitar els nostres serveis.
 2. Amb el seu consentiment pot ser que també utilitzem la seva informació personal per a campanyes de màrqueting, per exemple, via correu electrònic, missatges o telèfon.
 3. Desenvolupar, provar i millorar el nostre lloc web o altres processos o serveis, ja siguin nous o existents, i així poder oferir-li un millor profit. Aquesta situació majorment passa en entorns de sistemes informàtics, pel que la seva informació pot ser usada per a proves d’aquests on l’ús d’informació fictícia no permeti replicar adequadament les operacions del nou sistema informàtic.
 4. Per a realitzar estudis i investigacions estadístiques i analítiques.
 5. Comunicar dades a terceres parts (veure més endavant).
 6. Quan sigui necessari, complir amb les obligacions legals.
 7. Potser també emprem la informació per:
 • a) Promoure la seguretat i protecció de les persones, instal·lacions, sistemes i béns.
 • Assegurar compliment amb polítiques i procediments interns.
 • Gestionar comunicacions i altres sistemes emprats per Domoli.
 • Investigar i gestionar a incidents i reclamacions.
 • Complir amb les obligacions i drets, així com cooperar amb qualssevol investigacions dutes a terme per la policia, jutjats, reguladors, etc.
 • Participar en qualsevol compra, venda, adquisició, etcètera, actual o potencial de tot o part del negoci o companyia en la que Domoli vulgui participar.


5. Què en diu la llei?
Estem obligats per llei a processar les dades que tenim sobre vostè sota alguna de les bases legals que ho permetin.
Quan estigui treballant amb Domoli, el processament que realitzem per aquests fins es fonamenta en què el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part, el tractament és necessari per al compliment de una obligació legal aplicable al responsable del tractament o en què el processament és necessari per satisfer els interessos legítims de Domoli en l’exercici del seu dret i en el de la seva plantilla de poder desenvolupar un negoci que no suposa un perjudici per als interessos o drets i llibertats fonamentals de vostè. Quan el citat tractament és necessari per a la satisfacció dels interessos de l’empresa, ens assegurem que es faci de manera que compensi qualsevol interès individual. Fora dels anteriors supòsits, només processem la seva informació personal sota el seu consentiment.

6. Ha de facilitar-nos la informació personal que hem sol·licitat?
Tot i que no està obligat a facilitar-nos la informació personal, si no ens la facilita no podrem ajudar-lo i no podrem arribar a facilitar cap servei.

7). Processem informació sobre vostè?
Sí, pot ser que ho fem en algun moment. DOMOLI pot emprar sistemes/processos automatitzats i de presa de decisions automatitzades i per facilitar-li a vostè i als nostres clients els serveis esperats. Per exemple, podem emprar segments de clients i/o de directius i responsables de les empreses per a establir els serveis que millor s’adapten a les seves necessitats.

8. Quant de temps mantenim la seva informació personal?
DOMOLI pot mantenir la seva informació personal fins a 3 anys des que es va registrar o realitzar l’última interacció amb nosaltres. Normalment retenim les dades relatives al pagament de taxes, contracte de treball i qualsevol informació financera (incloent dades de nòmines, justificants de pagament, etc.,) durant 7 anys.

9. Comuniquem la informació a terceres parts?
Sempre amb el consentiment previ de l’interessat, menys quan entre DOMOLI i l’empresa a la que cedeix les dades hi hagi un contracte de confidencialitat en el que DOMOLI signa en qualitat de Responsable del tractament i la tercera empresa en qualitat d’Encarregat del tractament.
Com s’indica més amunt, normalment comuniquem la seva informació a tercers. La finalitat és poder realitzar els objectius ja indicats i ho fem sota les següents circumstàncies:

 • Als nostres proveïdors. Pot ser que, per exemple, contractem a un proveïdor per realitzar tasques administratives o treballs operatius en suport de la nostra relació amb els clients. El proveïdor està subjecte a obligacions contractuals i legals per preservar la confidencialitat de les dades i protegir la privacitat i només tindrà accés a les dades necessàries per al desenvolupament de les seves funcions: els proveïdors més rellevants són, en general, les empreses amb les que mantenim acords; els de sistemes informàtics (els que donen suport als nostres sistemes informàtics, els quals inclouen informació sobre vostè), empreses de seguretat (que garanteixen la seguretat física de les nostres instal·lacions i, per tant, han de saber qui tenen concedit l’accés) i serveis de suport financer i proveïdors de gestió comptable (que poden necessitar gestionar dades personals per a procedir a l’abonament o cobrament corresponent).
 • A partners de DOMOLI que exerceixen diferents funcions i, com a resultat, la seva informació pot ser compartida amb ells per a diferents finalitats.
 • Compartirem la informació amb aquells amb els que, com l’Administració, reguladors o forces i cossos de seguretat, entre d’altres, entenguem que estem legalment obligats, autoritzats o considerem necessari fer-ho.


10. Comuniquem les dades personals fora de la Unió Europea?
Sempre amb consentiment previ de l’interessat. Menys quan hi hagi un contracte de confidencialitat entre DOMOLI i l’empresa a la que es cedeixen dades.
És possible que DOMOLI hagi de transferir i processar informació personal en països dins la UE.

En cas necessari, només transferirem informació a països fora de la UE quan la Comissió Europea hagi indicat que aquests països ofereixen un nivell adequat de protecció per a la informació o a aquells en els quals DOMOLI hagi implementat garanties suficients per assegurar la privacitat de la informació personal.

11. Quins són els seus drets?
Dret a Accedir i Obtenir 1 còpia de la informació personal.
Vostè té dret a sol·licitar informació sobre si tractem alguna dada personal. En cas afirmatiu, podrà accedir a determinada informació sobre el mode en que és processada així com sol·licitar-nos que li facilitem 1 còpia en suport electrònic sobre la seva informació.

Dret de rectificació de la informació personal.
En el cas que evidenciï que la seva informació personal és incorrecte, aleshores pot requerir-nos perquè actualitzem o corregim aquesta informació. Malgrat això, li incentivem a què vostè mateix accedeixi i actualitzi la informació personal de forma directa.

Dret a l’oblit o la supressió de la informació.
En certes ocasions, vostè tindrà dret a sol·licitar que parem en el processament de la seva informació personal o que, aquesta informació, sigui eliminada. La sol·licitud es pot presentar en qualsevol moment i serà DOMOLI qui avaluï i fonamenti si la seva sol·licitud ha de ser concedida. Això no obstant, aquest dret està subjecte als requisits legals o obligacions que puguin existir per les quals haguem de retenir la seva informació. Per a aquells casos en què, d’acord amb la norma, determinem que la sol·licitud de cancel·lació de les dades ha de ser concedida, DOMOLI ho farà sense incórrer en retards innecessaris. Cal tenir en compte que, un cop la informació és eliminada, l’empresa no podrà seguir sent-li d’ajuda per a les fins comentats. En el cas que vostè vulgui tornar a establir relacions amb l’empresa, caldrà tornar a facilitar la informació a DOMOLI.

Dret d’oposició o limitació del tractament.
En la mesura en què el processament que realitza DOMOLI de les seves dades personals estigui basat en l’interès legítim de la mateixa (i no hi hagi una altra base per al processament) o es refereixi a accions de màrqueting, vostè estarà legitimat per oposar-se o a exigir la limitació del tractament de les seves dades, per motius relacionats amb la seva situació particular, al processament que realitza l’empresa de les seves dades.
Si desitja exercir algun d’aquests drets, pot accedir al seu perfil o enviar un correu electrònic a comercial@domoli.com

Dret a la portabilitat.
L’article 20 del RGPD regula el dret a la portabilitat que complementa el dret d’accés, ja permetrà que obtingui dades que ens ha proporcionat en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica.

Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control corresponent.
Agencia Española de Protecció de dades.

Quan contacti per a l’exercici dels esmentats drets, DOMOLI podrà sol·licitar-li que s’identifiqui degudament abans de poder procedir a la sol·licitud.

Finalment, indicar-li que vostè té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat competent en matèria de protecció de dades del lloc de residència o treball, o en aquell lloc en què consideri que s’ha produït un incident relacionat amb la seva informació personal.

12. Adreça IP i galetes.
Recollim informació sobre el seu ordinador, inclosa la seva adreça IP (si està disponible), sistema operatiu i tipus de navegador per a l’administració del sistema. Aquestes són dades estadístiques sobre accions i models de navegació dels usuaris, que no li identifiquen ni a vostè ni a qualsevol altre interessat.

Per la mateixa raó, obtindrem informació sobre el seu ús general d’Internet per mitjà d’un arxiu galeta, el qual està emmagatzemat al dispositiu. Les cookies ens ajuden a millorar la pàgina web i oferir millors continguts i més personalitzats. Per a més informació sobre l’ús de cookies en aquesta pàgina web, si us plau dirigiu-vos a la nostra Política de Cookies.

Si comparteix el seu ordinador amb altres persones, li recordem que no ha de seleccionar l’opció “recordar les meves dades” quan es mostri en la pàgina web.

13. Màrqueting.
Només li enviarem comunicacions de màrqueting per correu electrònic si vostè ha consentit que ho fem.

Si desitja rebre comunicacions de màrqueting se li oferirà una casella en els formularis utilitzats per recollir informació, la qual haurà de marcar per consentir l’esmentat enviament. Quan li enviem comunicacions de màrqueting per mitjà de correu electrònic, vostè podrà optar per no rebre més aquestes comunicacions fent clic en l’opció “cancel•lar subscripció” o “cancel•lar” al correu electrònic. A més, pot exercir el seu dret de cancel•lació en qualsevol moment contactant amb nosaltres mitjançant comercial@@domoli.com i proporcionant la següent informació: el seu nom, la seva adreça de correu electrònic, un número de telèfon i les comunicacions de màrqueting que li agradaria cancel•lar.

14. Com poden contactar amb nosaltres?
Mitjançant el mail comercial@comercial.com

15. Com gestionem els canvis en aquesta Declaració?
Els termes d’aquesta Declaració poden patir canvis de tant en tant. Publicarem qualsevol canvi de rellevància a través dels necessaris avisos, ja siguin en la pàgina web o posant-nos en contacte a través dels canals que resultin apropiats.

Back To Top